Livro Registo Kontabilidade

Hadia ita nia Negocio Setor Turismo no Ospitalidade

Hadi’ak Ita-nia Negósiu (HIN) ne’e nu’udar programa treinamentu jestaun ba na’in no jestór sira iha
empreza-ki’ik. Nia sei introdús prinsípiu báziku sira ho relasaun ba jestaun negósiu di’akliu tuir More… dalan
simples no prátiku. Programa HIN ne’e iha objetivu atu halo negósiu ki’ik sira sai viavel liu, no nune’e
atu kontribui ba kriasaun empregu tan.
HIN ne’e mosu hosi programa ida-ne’ebé dezenvolvidu liuhosi Konfederasaun Empregadór Suésia nian
ba emprezáriu eskala-ki’ik sira iha Suésia. Tuirfali, métodu no matéria hirak-ne’ebé uza mak adapta
liuhosi Organizasaun Traballu Internasionál (ILO) atu responde ba ema ne’ebé hala’o empreza ki’ik
sira-nia nesesidade iha rain iha dezenvolvimentu sira.
Matéria ne’e kompostu hosi manuál ketaketak balu, ida-ida ne’ebé fornese informasaun no ezersísiu
prátiku ho relasaun ba tópiku ida. Manuál hirak-ne’e uza aprosimasaun aprendizajen ativu no sentradu
ba problema ho relasaun ba jestaun negósiu liuhosi, porezemplu, estudu kazu badak no gráfika sira


Organisation/s: Government of Timor Leste, IADE, ILO
Language: Tetun
Download